Facebook

Obowiązek Informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych (RODO)

Maj 25 11:36 2018

Obowiązek Informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

 

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) City Partner Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Arcybiskupa Felińskiego 23/49, 31-236 Kraków, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000263763,  REGON: 120276255, NIP: 945-20-73-054  (dalej również jako  ,,ADO”).

 

Jak możesz się z nami skontaktować?

 

Z ADO można skontaktować się telefonicznie pod nr: +48 12 44 21 200 w drodze korespondencji elektronicznej, (mail: biuro@citypartner.pl) lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?

 

ADO przetwarza dane wskazane w formularzu umowy, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL albo nr i serię dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemca nr paszportu lub karty pobytu oraz dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres mail.

 

Nadto, w związku z wymogami ustawy prawo telekomunikacyjne przetwarzamy również Państwa tzw. ,,dane retencyjne”, takie jak:

 • dane transmisyjne, które oznaczają dane przetwarzane dla celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne, w tym dane lokalizacyjne, które oznaczają wszelkie dane przetwarzane w sieci telekomunikacyjnej lub w ramach usług telekomunikacyjnych wskazujące położenie geograficzne urządzenia końcowego użytkownika publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;
 • dane o lokalizacji, które oznaczają dane lokalizacyjne wykraczające poza dane niezbędne do transmisji komunikatu lub wystawienia rachunku;
 • dane o próbach uzyskania połączenia między zakończeniami sieci, w tym dane o nieudanych próbach połączeń, oznaczających połączenia między telekomunikacyjnymi urządzeniami końcowymi lub zakończeniami sieci, które zostały zestawione i nie zostały odebrane przez użytkownika końcowego lub nastąpiło przerwanie zestawianych połączeń

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

 

ADO przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 • zawarcia i realizacji świadczeń wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym dostarczania usług, wykonania przyłącza oraz instalacji w lokalu, a także usuwania awarii i konserwacji sieci telekomunikacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);
 • wystawianie faktur i przyjmowanie płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
 • windykacja roszczeń oraz obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 • obsługa reklamacji ( 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego);
 • gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych retencyjnych odpowiednim organom (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 159 i nast. ustawy prawo telekomunikacyjne);
 • realizacja próśb klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • przedstawienia propozycji zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub usług powiązanych z usługami telekomunikacyjnymi (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 • kontaktu telefonicznego na podany w formularzu numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne – Twoja zgoda);
 • przesłania informacji handlowej w zakresie usług telekomunikacyjnych i usług powiązanych na podany w formularzu adres mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i  świadczeniu usług drogą elektroniczną – Twoja zgoda);
 • prowadzenia spisu abonentów oraz biura numerów, zgodnie z art. 66 i 67 prawa telekomunikacyjnego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 169 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne – Twoja zgoda);
 • ______________________________________________________________________________________;

 

Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi?

 

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy ADO oraz agenci i przedstawiciele handlowi ADO.  Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z ADO przy realizacji świadczeń wynikających z umowy. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 4 powyżej.

 

W przypadku Twojej zgody na umieszczenie danych w spisie abonentów, Twoje dane mogą być przekazywane również innym abonentom oraz przedsiębiorcom telekomunikacyjnym.

 

Nadto ADO może przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym do zapoznania się z danymi retencyjnymi.

 

Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

Okres przechowywania danych jest zależny od nośnika, na którym znajdują się te dane oraz ich celu. W związku z tym:

 • dane retencyjne przechowywane są przez okres 12 miesięcy, a następnie usuwane;
 • dane znajdujące się na umowie oraz innych nośnikach przechowywane są przez okres jej trwania, okres umożliwiający dochodzenie roszczeń (3 lata) oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowany przeciwko nam (10 lat, z tym że w przypadku wprowadzenia nowelizacji okres ten będzie wynosił 6 lat);
 • dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres 5 lat, zgodnie z wymogami przepisów prawa.

 

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

 

ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

 

Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

 

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez ADO uprawnione są do domagania się od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Czy musisz podać swoje dane osobowe?

 

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych lub ich usunięcie uniemożliwiało będzie świadczenie usług telekomunikacyjnych lub usług powiązanych.

 

Informacje dodatkowe

 

 • ADO nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.
 • ADO nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Por lo general, también debes recordar que existe una gran variedad de medicamentos para tratar cualquier tipo de enfermedad. ¿Dónde puede encontrar información correcta sobre farmacias legales en línea y levitra? Pero, ¿esta oportunidad es realmente una buena idea para ti?
Encontremos respuestas a varias preguntas sobre el tema. Nuestro artículo también analiza cuestiones básicas relacionadas con varias formas en que puede elegir una mejor opción de tratamiento. ¿Cómo puede leer información clara, precisa y honesta sobre este tema? ¿Cómo puede obtener información detallada sobre farmacias en línea seguras y levitra? Hay varias preguntas interesantes.
Los funcionarios estatales declararon que las farmacias surten millones de recetas en línea en todo el mundo. Si desea comprar medicamentos en línea, hágalo en farmacias autorizadas. Los servicios en línea proporcionan productos médicos de fabricantes galardonados y los precios más bajos para una gran variedad de productos. Se pueden encontrar más detalles sobre el problema y sobre levitra en el sitio web del regulador local. En el futuro puede ser interesante hablar de esto.

leer esto
Riesgos ocultos de los medicamentos para la educación vendidos en línea: cialis generico
Por supuesto, hay muchas cosas en las que debe pensar acerca de los problemas de salud importantes. Casi una cuarta parte de los estadounidenses que utilizan Internet han comprado medicamentos en farmacias en línea. Hoy en día, puede obtener un remedio recetado en su farmacia local o realizar un pedido en un servicio de Internet de buena reputación. Los proveedores de servicios de salud y los consumidores deben saber que los medicamentos son genuinos. El beneficio más significativo de los medicamentos genéricos es, por supuesto, mejores precios. En realidad, alrededor del 80% de los medicamentos recetados que se venden son genéricos. Un remedio genérico es un medicamento definido como un producto medicinal que es bioequivalente a un medicamento de marca en forma de dosificación y características de rendimiento. Los medicamentos genéricos se utilizan para tratar una amplia variedad de tipos de enfermedades. Además, los medicamentos genéricos se consideran eficaces en general. Básicamente, se puede confiar en que los medicamentos genéricos tienen la misma calidad que los remedios originales, pero a un precio asequible. Este artículo le proporciona información importante sobre los beneficios de los remedios y cómo se evalúa su seguridad.

echa un vistazo a este sitio web
{untos problemáticos en los medicamentos recetados directamente al consumidor en línea: viagra generico
Puede que no sea una sorpresa que no recibir suficiente atención sobre la salud pueda aumentar su riesgo de sufrir incontables problemas de salud. Las nuevas herramientas tecnológicas permiten comprar sus artículos favoritos en una gran cantidad de sitios de compras en línea disponibles en la Web. Los consumidores también pueden realizar pedidos en todo el mundo con unos pocos clics del mouse. No se puede dudar de que los remedios en línea suelen ser menos costosos que los que ofrece una farmacia tradicional. Uno de cada cuatro estadounidenses ha investigado sobre medicamentos recetados en línea y muchos tienen una conexión regular con el mercado de medicamentos recetados. Ofrecen accesibilidad a personas con movilidad reducida y pacientes en áreas remotas. Los pacientes creen que los medicamentos que reciben de las farmacias por Internet son comparables a los que se venden en las farmacias „tradicionales”. Hay muchos peligros a considerar al comprar sus remedios recetados en línea. En cualquier caso, el futuro de la industria parece muy brillante. ¿Qué aspectos básicos sobre el mejor precio de Viagra deben conocer los consumidores? Seguramente también hay otras cuestiones sustanciales.
Conozca más sobre el asunto. ¿Cómo pueden las personas obtener información y recursos fiables sobre viagra generico? También puede resultar interesante hablar más sobre el tema.
|A continuación se presentan algunos puntos clave sobre el asunto. Nuestro artículo también analiza problemas más sutiles relacionados con algunas formas de elegir un mejor lugar para comprar medicamentos en línea. Hablemos sobre cómo puede asegurarse de que los medicamentos que obtiene a través de una farmacia de pedidos por correo sean seguros. ¿Dónde los consumidores pueden obtener información y recursos confiables sobre viagra generico? Todos podemos encontrar más información sobre el tema de muchas fuentes, como Internet, las redes sociales, incluso la familia.
Estas farmacias surten millones de recetas en línea en todo el mundo. Los medicamentos son esenciales para las patentes y, a veces, puede haber medicamentos que salvan vidas y que deben tomarse a una hora programada. Actualmente, elegir el mejor medicamento puede ser un desafío sin experiencia. Pero, antes de comenzar, debe aprender un poco sobre viagra generico.
Hay muchas opciones que tiene cuando solicita medicamentos y vitaminas en línea. En cambio, también hay varios genéricos. Lo primero de esto es que estos medicamentos son equivalentes a los de la marca original, pero normalmente son mucho más baratos. Por eso es tan importante recibir un tratamiento de un médico certificado por la junta. Por supuesto, antes de comenzar, debe aprender un poco sobre viagra generico. Vamos a dar respuesta a cualquiera de tus dudas de forma sencilla. Si este es el caso, puede encontrar que esta es una de las opciones más asequibles disponibles. Medicamentos como este, sin duda, van a cambiar tu vida. Siga siempre las instrucciones de su médico sobre la reducción de la dosis de Viagra. En la actualidad, existen diferentes opciones para los hombres que padecen disfunción eréctil.
|Elegir la mejor opción de tratamiento para una enfermedad peculiar puede resultar realmente confuso considerando las ventajas y desventajas de las metodologías de tratamiento existentes.
Generalmente, cuando las personas piensan en medicamentos, piensan en los efectos no deseados del medicamento. Aunque no es tan fácil de explicar, algunas personas obtienen medicamentos en línea sin receta. Para la mayoría de los hombres que tienen problemas para mantener una erección lo suficientemente firme para tener relaciones sexuales, los medicamentos orales a veces pueden causar efectos secundarios peligrosos. Ciertos medicamentos no son adecuados para personas con ciertas afecciones y, entre tanto, solo se puede usar un remedio si se tiene especial cuidado. Principalmente, si nota algún problema, asegúrese de comunicárselo a su profesional de la salud calificado. Siga todas las instrucciones en la etiqueta de su receta. En conclusión, póngase en contacto con su salud y manténgase saludable de por vida. Además, estos asuntos son una parte importante del equilibrio de la salud. La farmacia en línea es una manera perfecta de encontrar un médico calificado en su área que trate tales condiciones de salud.}
más e
Los medicamentos también están disponibles como solución estéril para uso intravenoso en envases de vidrio. Por otro lado, también hay muchos genéricos. En lugar de pagar de más por las recetas, puede solicitar los medicamentos genéricos y de marca más seguros y de mayor calidad a precios más bajos que se envían directamente a su hogar. El remedio genérico es bioequivalente al producto de marca, lo que significa que no hay una diferencia trascendental entre los dos medicamentos en términos de la tasa de absorción o, si hay una diferencia, se pretende. Puede elegir lo que necesite de diferentes marcas comparando precio y calidad. El medicamento está disponible con receta médica y debe usarse bajo el control de un profesional médico. Siempre que compre un remedio u obtenga un medicamento de su farmacéutico, debe aprender más sobre cómo comprar viagra generico. ¿Qué expertos hablan al respecto? Una vez que esté seguro de que se pueden cumplir estos requisitos legales y sabe que la farmacia en línea que ha elegido es segura, entonces puede ser el momento de solicitar sus medicamentos recetados en una farmacia en línea. Tome el medicamento definitivamente según lo prescrito por su médico. Sin dudas, hay algunas cosas en las que debes pensar al respecto.
¿Cómo puede encontrar información detallada sobre esto? Varios artículos prestan atención a estos temas. Cualquier medicamento solo es seguro para las personas que realmente tienen las recetas para ellos y para nadie más. Es vital recordar que no todos los medicamentos son realmente útiles. Antes de comprar cualquier medicamento, hable con su farmacéutico sobre su historial médico. Hable con su médico si está tomando otros medicamentos. Aunque la revisión de sus medicamentos generalmente puede mostrar que ya no los necesita todos, siempre hable de esto con su profesional de la salud calificado, quien puede sugerirle formas de optimizar sus medicamentos que no pongan su salud en peligro. Al final, estos asuntos son los mismos en todo el mundo. Tenga en cuenta que las pastillas son vitales ya que promueven un mejor sueño. El material de esta página no debe interpretarse como consejo médico. El aspecto muy importante que tienes que comprobar es que cuando obtienes medicamentos en línea, obtienes medicina real.